Visie en missie

Visie en waarden

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten; waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden.

De Liga is het aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers, familieleden en –groepen. De Liga is een alom erkende gesprekspartner van relevante organisaties -waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw, Vlaams Patiëntenplatform vzw en diverse overheden, en geniet structurele overheidssteun voor de belangrijke bijdrage die ze levert.

Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. De eigen ervaring en kennis dient als uitgangspunt om elkaar te ondersteunen en om de levenskwaliteit te bevorderen.

Missie en doelstellingen

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 2 oktober 1995. Eind 2014 werd haar naam veranderd in Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Zij heeft als doel personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie. De Liga ijvert voor een brede toegang tot zorg op maat en voor kwaliteit van leven.

In de algemene vergadering van 25 maart 2004 werd de ‘Gecoördineerde tekst van de statuten van de Vlaamse Alzheimer Liga vzw na aanpassing in functie van de nieuwe wetgeving’ eenparig goedgekeurd en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad op 24 mei 2004. In de algemene vergadering van 23 maart 2015 werd het gereviseerde document eenparig goedgekeurd als ‘Nieuwe statuten Alzheimer Liga Vlaanderen vzw’, conform de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en door alle latere wetswijzigingen tot en met december 2014.

Statutair heeft Alzheimer Liga Vlaanderen vzw tot doel binnen de Vlaamse Gemeenschap: 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw neemt allerlei initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de vermelde doelstellingen. Daarom kenmerkt Alzheimer Liga Vlaanderen zich onder meer door: 

 

 

 

 

Als lid van de Ligue Nationale Alzheimer Liga worden ook op (inter)nationaal niveau taken opgenomen:


[1] Familiegroep (Jong)Dementie wordt afgekort als ‘FG’.

 Samen met zoveel anderen helpen wij dementie draagbaar te maken!


DEONTOLOGISCHE KADERNTOA

Onze deontologische kadernota – samenwerking met en/of sponsoring door (farmaceutische) bedrijven of organisaties werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12 januari ’17. Deze nota kan men hier raadplegen.