Nieuws

Transitieplan Dementie - 2 mei 2014

Van acute naar chronische zorg: transitieplan dementie moet thuisondersteuning een boost geven.

 

September: startschot voor modules psycho-educatie van mantelzorgers en het centraal contactpunt

We staan voor grote wijzigingen in de gezondheidssector: we maken een verschuiving mee van acute naar chronische zorg. Hierbij moeten we de keuze maken voor een goede geïntegreerde zorg waarbij de patiënt en zijn mantelzorger het vertrekpunt zijn. Een van de meest opkomende chronische ziektes is dementie. Vlaanderen telt momenteel 100.000 personen met dementie, waarvan 65% thuis woont omringd door mantelzorgers en familieleden. Dat aantal zal tegen 2020 stijgen met 30%. Uit een recente bevraging van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (i-Vox 2014) bij 1.000 Vlamingen blijkt dat er meer dan ooit nood is aan structurele ondersteuning op maat van personen met dementie en mantelzorgers. “Vandaag lanceren we het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’, dat de deskundigheid in het thuismilieu moet verhogen. Het doel van dat plan is om elke persoon met dementie en zijn mantelzorger tijdig en correct te ondersteunen”, aldus minister Vandeurzen.

Transitieplan: Deskundigheid in het thuismilieu

Bij de verschuiving van acute naar chronische zorg, moeten we zelfredzaamheid en zelfzorg aanmoedigen en vertrekken vanuit de noden van de patiënt en zijn omgeving. Verder is het ondersteunen en waarderen van mantelzorg belangrijk en in functie daarvan moet professionele zorg en hulp gemobiliseerd worden. Het transitieplan dementie ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ vertrekt vanuit die gedachte. In het transitieplan staan vier pijlers centraal: de versterking van de mantelzorg door psycho-educatie, de versterking van de dementiekundige basiszorg, de inzet van referentiepersonen dementie en dementie-experten en het realiseren van overlegplatforms dementie. Minister Jo Vandeurzen: “Met dit plan wens ik dat elke persoon met dementie of zijn mantelzorger tijdig toegang krijgt tot deskundige zorg en begeleiding. De persoon met dementie en zijn hulpverlener moet kunnen rekenen op een vaste begeleider, wanneer hij daar nood aan heeft. Uit onderzoek weten we dat tussen de eerste signalen en de effectieve diagnose van dementie meer dan twee jaar van twijfel en onzekerheid zitten. We willen inzetten op hulpverleners die voldoende getraind zijn om de eerste signalen op te merken, en die de vraag van de persoon en zijn omgeving ernstig nemen.”

Vier pijlers

De mantelzorger is de belangrijkste ondersteuner van de persoon met dementie in zijn natuurlijk thuismilieu, in het transitieplan blijft hij centraal staan. Psycho-educatie, bijvoorbeeld workshops over de verhoging van de draagkracht, zullen hem versterken. Vanaf september 2014 zullen mantelzorgers de modules kunnen volgen.
Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op fysieke, psychische en sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de mogelijkheden en de noden van de mantelzorgers. Ook daar krijgen de zorgverleners meer ondersteuning.

Vanaf september 2014 zullen de ziekenfondsen op een centraal telefoonnummer bereikbaar zijn voor hulpverleners wanneer die merken dat er nood is aan langdurige zorgbegeleiding bij één van hun cliënten.
Dementiekundige basiszorgverleners kunnen terecht bij de referentiepersoon dementie, een interne deskundige die ingebed is in de woonzorgactor.
In het transitieplan zullen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale expertisecentra een cruciale rol spelen. Zij zullen samen met de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de woonzorgcentra en diverse andere Vlaamse welzijns- en zorgactoren instaan voor de verhoging van de deskundigheid in deze diensten. Daarom gaan er in die expertisecentra dementie-experten aan de slag en worden zij definitief verankerd in de regelgeving. Deze dementie-experten zullen de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het beantwoorden van complexe hulpvragen waarmee hulpverleners worstelen. In alle zorgregio’s zullen trouwens ook overlegplatforms dementie worden uitgerold die lacunes in de zorg en noden van hulpverleners moeten detecteren.

De Vlaamse Alzheimer Liga is tevreden met het plan. “In onze familiegroepen merken we dat mensen nood hebben aan tijdige ondersteuning, contact met lotgenoten en informatieverlening. Familieleden en mantelzorgers verlangen naar een evenwichtige balans tussen hun draagkracht en draaglast. Ook de weg naar hulp is lang, zeker omdat dementie nog steeds moeilijk bespreekbaar is. Psycho-educatie, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en de volledige zorgsector maken het verschil. In het bijzonder zijn we tevreden dat de overheid op ondersteuning van mantelzorgers inzet. We weten dat dat helpt”, besluit directeur Hilde Lamers
Ook directeur Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is tevreden: “Vlaanderen legt de lat hoog voor kwaliteitsvolle zorg en dat is noodzakelijk in een vergrijzende samenleving. Psycho-educatie en deskundigheidsbevordering zijn daarbij van groot belang. Voor bestaande thuisbegeleidingsinitiatieven betekent dat alvast een erkenning. Mantelzorgers en personen met dementie zijn een kwetsbare doelgroep. Het is goed dat Vlaanderen hen versterkt!”
Het transitieplan dementie treedt meteen in werking, dit najaar verwachten we al de eerste realisaties.

Dementieplan 2010-2014

In 2010 realiseerde minister van Welzijn Jo Vandeurzen het eerste Vlaamse dementieplan, dat een verandering in beeldvorming en praktijkvoering stimuleert. Daarin staat de persoon met dementie en zijn mantelzorgers centraal. Bovendien ligt de klemtoon op heroriëntering: niet alleen méér doen, maar het vooral anders doen, is van belang. In het Vlaamse zorgbeleid is het stimuleren, ondersteunen en herstellen van de zelfzorg, in de mate van het mogelijke, eerst aan de orde. En daarbij is de mantelzorger een onontbeerlijke verstrekker van informatie over de toestand van de zorgbehoevende.

Bekijk hier het plan.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nl/van-acute-naar-chronische-zorg-transitieplan-dementie-moet-thuisondersteuning-een-boost-geven)

 

05 mei 2014

« Terug